ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Енергиен комплекс за производство на ел. енергия и биодизел от отпадни суровини

Енергийния комплекс за производство на ел. енергия от отпадни суровини произвежда следните енергийни носители:

Такъв енергиен комплекс може да се изгради около всяко малко или средно голямо населено място за задоволяване на енергийните нужди на населението или малки предприятия. В този комплекс се извършва пиролиза на отпадните продукти, при което се получава преимуществено пиролизен газ, който гори в двигател с вътрешно горене, куплиран с електрически генератор (ко-генератор).

Получената електроенергия от инсталацията се получава от възобновяеми отпадъчни суровини и себестойността на електроенергията е около 45 лв/МВт, в зависимост от суровината, а цената по която се изкупува е префенциала /162 лв/МВт/. Цената на оборудването е около 1 200 евро на кВт, което е сравнимо с вятърните, но като се сметне денонощната работа на инсталацията, получаването на гореща вода и други енергийни носители, възвращаемостта е не повече от две години.

image

Пиролизата на суровините е термохимичен процес. При него се извършва термична конверсия на отпадъците при температура 400-600°C в отсъствие на кислород, при което се получават: метан, кондензирани газове, пиролизно масло, пиролизен въглен и др. Полученият пиролизен газ се ползва за производство на електричество, а останалите отпадни суровини се продават като заместители на мазута или в химическата промишленост.

Суровини за производство са: отпадни каучукови изделия , отпадни пластмасови изделия, отпадна хартия, отпадни продукти от земеделието, твърди битови отпадъци, промишлени отпадъци и др.

Биодизел от водорасли

Маслопроизвеждащите водорасли се отглеждат във фотобиореактори, разположени в закрити оранжерии. Използваните водорасли са специален щам едноклетъчни, с високо маслено съдържание. Получаването на масла и биодизел от тях има съществени предимства пред биодизела получен от растителни масла и, a именно:

Сместта от вода и водорасли постъпва в цеха за производство на сурово масло, където се отделя масло, шрот и филтрирана вода. Полученото масло се филтрира, изсушава и подава за производство на биодизел. Отделеният шрот се предава за фураж или за производство на биоетанол. Отделената вода се връща обратно за отглеждане на водораслите.

Суровото масло постъпва в цеха за производство на биодизел, където по пътя на преестерификацията с нисковалентни алкохоли се преработва в биодизел.

От екологична и икономическа гледна точка в близост до инсталацията за производство на електроенергия от отпадни суровини е удачно изграждането на фотобиореактори за маслообразуващи водорасли защото:

image