ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Инсталация за преработка на соапщок

image

Соапщокът е отпаден продукт, получен при процеса на неутрализацията на растителните масла. В него се съдържат вода, сапуни, натриева основа, неутрално масло и други съпътстваци маслата вещества.

Соапщокът е най-обемният отпадък от рафинериите на растителни масла, който не може да се изхвърля в канализацията и затова задължително се преработва в маслодобивните предприятия чрез разлагане на сапуните със сярна киселина. При това разлагане се получават т.н. соапщочни мастни киселини и отпадна вода.

Ценният продукт при разлагането на соапщока са мастните киселини, наричани още кисели масла, поради високо съдържание на неутрално масло – до 25-50%. Мастните киселини са много добра суровина за производството на сапуни, перилни препарати, биодизел и др., поради ниската си продажна цена.

В предлаганите инсталации за преработка на соапщок, преработката се извършва шаржово или непрекъснато. При преработката се изпълняват следните операции:

С разлагането на соапщока се спира замръсяването на околната среда, а получените СМК се продават за получаване на миещи препарати. Средствата от продажбата на СМК покриват разходите по закупуването и експлоатацията на оборудването.