ЕКО ЗОРА — биогорива, производство на метан, газови кондензати, пиролизни горива, ел. енергия от отпадни суровини и др.

Енергията навсякъде около нас.

Пароинжекторни вакуумпомпи

image

За постигането на високо качество на дезодорацията, едно от най-съществените условия е достигането на дълбок вакуум (2-3 mBar). Този вакуум може да се достигне само с монтирането на пароинжекторни вакуумпомпи. Степентта на вакуумиране или отношението на вакуума преди и след инжектора е ограничено и е в рамките на 2÷7 пъти. Затова тези помпи се състоят от четири степени, свързани последователно, като първите две степени са свързани без промеждутъчен кондензатор.

Най-често като четвърта, последна степен се ползва механична вакуумпомпа с воден пръстен 4. Тази помпа редуцира атмосферното налягане до вакуум от 150 mBar.

Третата степен на пароинжектора 3 редуцира вакуума от 150 mBar на 70 mBar. Парите от 3 се кондензират в барометричен кондензатор 6.

Втората степен 2 на пароинжектора редуцира вакуума от 70 mBar на 15 mBar. Парите от 2 постъпват в първия барометричен кондензатор 5, където се кондензират от охлаждащата вода и се стичат заедно с нея в барометричната шахта 7.

Директната пара, заедно с извлечените СМК, ароматни, вкусови и др. вещества постъпва на входа на първата степен 1. Първата степен редуцира вакуума от 15 mBar на 2÷3 mBar. Входящата и част се нагрява с пара против обледеняване, поради високите скорости на движещата пара.

Водата за охлаждане на парите е оборотна и се охлажда в охладителна кула 8.

Параметри на Пароинжекторите

ПАРАМЕТЪР ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НЕПРЕКЪСНАТ ДЕЗОДОРАТОР
25 t/d 35 t/d 50 t/d 100 t/d 150 t/d
Обем шаржов дезодоратор 0.90 t 1.25 t 1.80 t 3.50 t 6.50 t
Производ. шаржов дезодор. 5.0 t/d 7.5 t/d 10.0 t/d 22.0 t/d 40.0 t/d
Директна пара в дезодоратора 18 kg/h 25 kg/h 36 kg/h 70 kg/h 135 kg/h
Засмукван въздух 3 kg/h 3 kg/h 4 kg/h 5 kg/h 6 kg/h
Вакуум 3 mBar 3 mBar 3 mBar 3 mBar 3 mBar
Налягане на движеща пара 8 Bar 8 Bar 8 Bar 8 Bar 8 Bar
Обем на движеща се пара 150 kg/h 200 kg/h 260 kg/h 450 kg/h 800 kg/h
Температура на охл. вода 32°С 32°С 32°С 32°С 32°С
Обем на охлаждаща вода 20 t/h 26 t/h 35 t/h 63 t/h 95 t/h
Вакуумпомпа 150 мбара 60 m³/h 60 m³/h 70 m³/h 85 m³/h 120 m³/h

От таблицата е видно, че използването на пароинжекторна вакуумна помпа за дезодоратор с прекъснато действие /шаржов/ е свързано с много по-голяма консумация на движеща се пара и охлаждаща вода при една и съща дневна производителност. Освен това шаржовият дезодоратор е с по-лоши енергийни показатели поради залповата консумация на пара за нагряване, охлаждаща вода и принципни пречки за употреба на икономайзери за възстановяване на енергийните загуби.

image